Bảng mẫu da Hoàng Gia Việt

 

BẢNG MẪU DA THẢM LÓT SÀN DA THƯƠNG HIỆU HOÀNG GIA VIỆT
DA PU
DA PU
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000

PU01

Màu sắc: Đen chỉ đỏ

PU02

Màu sắc: Kem chỉ kem

PU03

Màu sắc: Nâu bò chỉ kem

PU04

Màu sắc: Đen chỉ kem

PU05

Màu sắc: Nâu cafe chỉ kem

PU06

Màu sắc: Đen chỉ trắng
DA PU CAO CẤP
DA PU CAO CẤP
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000

PUCC07

Màu sắc: Đen chỉ đỏ

PUCC08

Màu sắc: Kem chỉ kem

PUCC09

Màu sắc: Đỏ chỉ kem

PUCC10

Màu sắc: Đen chỉ kem

PUCC11

Màu sắc: Nâu chỉ kem

PUCC12

Màu sắc: Đen chỉ trắng
DA KHÔNG CHỈ
DA KHÔNG CHỈ
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000

 

HG01

Màu sắc: Đen

HG02

Màu sắc: Kem

HG03

Màu sắc: Nâu bò

HG04

Màu sắc: Nâu cafe
DA KHÔNG CHỈ CAO CẤP
DA KHÔNG CHỈ CAO CẤP
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000

 

HG05

Màu sắc: Đen

HG06

Màu sắc: Kem

HG07

Màu sắc: Nâu bò

HG08

Màu sắc: Nâu cafe
DA CACBON CAO CẤP
DA CACBON CAO CẤP
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000

CACBONDB13

Màu sắc: Đen chỉ đỏ

CACBONDB14

Màu sắc: Kem chỉ kem

CACBONDB15

Màu sắc: Nâu bò chỉ kem

CACBONDB16

Màu sắc: Đen chỉ kem

CACBONDB17

Màu sắc: Nâu chỉ kem
DA CACBON
DA CACBON
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000

L5

Màu sắc: Đen chỉ đen

L6

Màu sắc: Đen chỉ đỏ

L7

Màu sắc: Kem chỉ kem

L8

Màu sắc: Đen chỉ kem

L9

Màu sắc: Nâu chỉ kem

L9

Màu sắc: Nâu bò chỉ kem
DA LUXURY
DA LUXURY
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000
4 CHỖ: 1.400.000
7 CHỖ: 1.650.000

 

L1

Màu sắc: Đen chỉ đỏ

L2

Màu sắc: Kem chỉ vàng

L3

Màu sắc: Đen chỉ kem

L4

Màu sắc: Nâu chỉ vàng